"ധർമ്മബോധം കൈവിടരുത്"

20 Apr 2021 10:00 AM

എസ്‌ വൈ എഫ് റമളാൻ കാംപയ്ൻ പ്രഭാഷണ പരമ്പര Day 7

പ്രഭാഷണം : സഈദ് ഫലാഹി ആവോലം

വിഷയം : "പരിഹാസം ഗുരുതരം"