"ധർമ്മബോധം കൈവിടരുത്"

19 Apr 2021 10:00 AM

എസ്‌ വൈ എഫ് റമളാൻ കാംപയ്ൻ പ്രഭാഷണ പരമ്പര Day 6

പ്രഭാഷണം : സി. പി. ലത്വീഫ് വഹബി ആമയൂർ 

വിഷയം : "റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം"