"ധർമ്മബോധം കൈവിടരുത്"

18 Apr 2021 10:00 AM

എസ്‌ വൈ എഫ് റമളാൻ കാംപയ്ൻ പ്രഭാഷണ പരമ്പര Day 5

പ്രഭാഷണം : നജീബ് വഹബി കൂറ്റംവേലി 

വിഷയം : "നോമ്പ് സാധ്യമാക്കുന്നത്"