"ധർമ്മബോധം കൈവിടരുത്"

17 Apr 2021 10:00 AM

എസ്‌ വൈ എഫ് റമളാൻ കാംപയ്ൻ പ്രഭാഷണ പരമ്പര Day 4

പ്രഭാഷണം : ഹംസ വഹബി മുണ്ടപ്പൊട്ടി

വിഷയം : "സൃഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും"